Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030

V polovině května roku 2022. vláda schválila materiál „Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030“, který představuje postup realizace Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony. Materiál cílí na podporu konceptu SMART v území prostřednictvím konkrétních opatření, která budou do roku 2030 realizována.

Cílem realizace Koncepce Smart Cities prostřednictvím schváleného implementačního plánu je dosáhnout zlepšení podmínek pro kvalitu života obyvatel ve všech regionech České republiky tak, aby byl podpořen udržitelný rozvoj ČR, její konkurenceschopnost a urychlena obnova společnosti po pandemii COVID-19. Právě pandemie COVID-19 poukázala na potřebu resilience – odolnosti společnosti na místní, regionální i národní úrovni. Během pandemie, která byla pro celou společnost mezní situací, se prokázala mimořádná vynalézavost lidí i firem v ČR, nezbytnost využívání digitálních nástrojů a cest, rovněž ovšem nedostatečnost digitální infrastruktury.

Implementační plán byl vytvořen v úzké součinnosti s resorty – gestory jednotlivých komponent, obsažených v Koncepci Smart Cities a dále ve spolupráci s územními a dalšími partnery. Představuje ucelený systém kroků – opatření, která v horizontu dvou, pěti a sedmi let přispějí k rozvoji inovačního potenciálu regionů a k naplnění sektorových strategií resortů, zejména však k naplnění zastřešujících strategií ČR, tj. Strategického rámce Česká republika 2030, strategie Digitální Česko, Inovační strategie České republiky 2019–2030 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Realizace Implementačního plánu poskytne aktérům v území možnost, aby ve spolupráci s ústředními orgány státní správy přispěli ke zkvalitnění podmínek pro život lidí, k růstu inovační výkonnosti obcí, měst a regionů a ke zvyšování konkurenceschopnosti českých firem.

Materiál obsahuje znění implementačního plánu, který nastavuje podmínky implementace specifikačních opatření a dále podmínky jejich monitoringu, evaluace a aktualizace. V příloze č. 2 lze nalézt karty 64 nových, tzv. specifikačních opatření, která byla pro účely realizace Implementačního plánu formulována a která budou do roku 2030 plněna. Tato příloha představuje hlavní jádro materiálu. Součástí přílohy č. 2 je také soubor ve formátu XLSX se stručným seznamem specifikačních opatření včetně jejich gestorství.

Mezi konkrétní aktivity, které budou do roku 2030 realizovány, patří například podpora demonstrativních projektů 5G, autonomní mobility, decentrální výroby energie z obnovitelných zdrojů, podpora rozvoje energetických společenství a komunitní a lokální energetiky, podpora projektové přípravy obcí či zřízení sítě poradců pro inovace ve veřejném sektoru.

 

Publikováno dne: 9.12.2021